ALGEMENE VOORWAARDEN DRUM DIRECT

1. Gegevens Kamer van Koophandel

Drum Direct is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Leeuwarden. Dit onder KvK-nummer 66135907. Drum Direct’s postadres is Lycklama à Nijeholtlaan 27, 9244 EE in Beetsterzwaag. De leslocatie is momenteel in Schouwburg De Lawei, Burgemeester Wuiteweg 24, 9203 KL in Drachten.

2. Drumlessen

Drum Direct geeft drumlessen die 30 minuten duren. In overleg is het voor een leerling mogelijk om kortere of langere lessen aan te vragen. De leerling kan daarnaast kiezen tussen wekelijkse en tweewekelijkse lessen, waarbij er een vast lesmoment wordt vastgesteld (dag en tijdstip) voor het betreffende lesjaar. Het lesjaar start op 1 januari en loopt tot en met 31 december. Leerlingen die wekelijks les hebben, hebben jaarlijks 40 lesmomenten. Voor tweewekelijkse lessen zijn dit 20 lesmomenten. Leerlingen kunnen zich op ieder moment binnen een cursusjaar inschrijven. Na inschrijving (5. Inschrijving) is het eerste lesmoment bepalend voor de berekening van het lesgeld.

3. Vakantieperiodes en feestdagen

Tijdens schoolvakanties en op feestdagen worden er geen lessen gegeven. Indien een lesmoment op een feestdag valt, wordt deze ingehaald. In overleg met de leerling wordt er een dubbele les gepland, of de les wordt op een andere dag ingehaald.

4. Aanmelding

Via www.drumdirect.nl kan men zich op elk gewenst moment aanmelden voor een eenmalige gratis proefles. Het aanvragen van een proefles verplicht de leerling niet tot het afnemen van verdere lessen. Indien een leerling, zonder enig bericht, niet op de proefles verschijnt, dan wordt eenmalig het lestarief in rekening gebracht voor een les van 30 minuten.

5. Inschrijving

Wanneer de proefles als positief is ervaren, is het mogelijk om je in te schrijven voor vervolglessen. Als de leerling de lessen wil vervolgen ontvangt diegene tegen het einde van de proefles een inschrijfformulier dat ingevuld dient te worden voor aanvang van het volgende lesmoment. Na inlevering van het ondertekende inschrijfformulier gaat de leerling (indien van toepassing ook de ouders of verzorgers) akkoord met de algemene voorwaarden en een minimale lesafname van een kwartaal.

6. Planning

In overleg met de leerling wordt er een vaste wekelijkse of tweewekelijkse lesdag en -tijd afgesproken die gedurende het hele lesjaar geldt. Hierbij wordt rekening gehouden met de schoolvakanties en feestdagen. Het is niet mogelijk om lessen te verplaatsen, tenzij daar ruimte voor is in het lesrooster.

7. Afwezigheid

Lessen die uitvallen door afwezigheid van de docent, bijvoorbeeld door ziekte, worden op een ander moment ingehaald. Houd er rekening mee dat dit op een andere dag of tijdstip kan zijn. Ziekte of verhindering door de leerling dient zo snel mogelijk te worden doorgegeven. Teruggave van het lesgeld is daarbij niet mogelijk.

8. Lestarief

Drum Direct hanteert het volgende tarief: € 20,- voor een les van 30 minuten. Voor kortere of langere lessen wordt het lesgeld evenredig berekend. Leerlingen onder de 21 jaar zijn vrijgesteld van btw. Dit houdt in dat leerlingen van 21 jaar of ouder 21% btw betalen over het genoemde lestarief.

9. Aansprakelijkheid

Degene die het lesgeld verschuldigd is, is ofwel een leerling die op het moment van inschrijving ouder dan 18 jaar is, ofwel de persoon die op het moment van inschrijving de ouderlijke macht uitoefent of onderhoudsplicht heeft voor een leerling. Ouders of verzorgers blijven altijd aansprakelijk voor de betaling van het lesgeld indien de leerling jonger is dan 18 jaar.

10. Betalingsmethode

Facturering vindt plaats per kwartaal. Betaling van het lesgeld gebeurt door middel van een bankoverschrijving naar aanleiding van de toegezonden factuur. Het bedrag dient betaald te zijn voordat de eerste les van het kwartaal plaatsvindt. Data hiervoor zijn 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Een maand van tevoren ontvangt de leerling (of de ouders of verzorgers) een factuur. Drum Direct verzoekt u het lesgeld binnen 14 dagen na de factuurdatum over te schrijven op rekeningnummer NL67ABNA0421653019 t.n.v. Drum Direct. Vermeld hierbij het factuurnummer.

11. Betalingsverzuim

Indien de betalingstermijn van 14 dagen is verlopen wordt een herinnering gestuurd. Wanneer betaling uitblijft kunnen er incassomaatregelen getroffen worden. Eventuele kosten komen voor rekening van de aansprakelijke. In geval van verzuim behoudt Drum Direct zich het recht om drumlessen op te schorten.

12. Opzeggen

Drumlessen worden zonder tegenbericht stilzwijgend voortgezet. Wanneer een leerling wil stoppen, dient dit uiterlijk een maand voor de eerste les van het betreffende kwartaal aangegeven te worden. Dit zijn opnieuw (een maand voor) 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Bijvoorbeeld, als een leerling per 1 april wil stoppen met drumles, dient dit uiterlijk voor 1 maart aangegeven te worden. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Drum Direct behoudt zich het recht om op ieder moment te stoppen met het geven van drumlessen. De inschrijving van de leerling wordt daarmee ongedaan gemaakt. Indien er op dat moment al lesgeld is betaald voor het volgende kwartaal, dan wordt (een gedeelte van) het lesgeld teruggestort.

13. Overig

Tijdens het lesjaar zou het lesmoment of de leslocatie kunnen veranderen. Dit geeft geen aanleiding tot terugstorting van het lesgeld. Als de algemene voorwaarden niet voldoende zijn wordt er door Drum Direct een beslissing genomen.

Terug naar homepage